Zásady pro doručování

IV. Kupní smlouva

4.1 Rozhraní obsahuje seznam Zboží nabízeného Provozovatelem k prodeji, a to včetně uvedení Kupních cen nabízeného Zboží. Nabídka prodeje Zboží a Kupní ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v Rozhraní jsou nezávazné a Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží; nejedná se tedy o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu ust. § 1731 Občanského zákoníku.

4.2 Objednávat Zboží z Rozhraní lze prostřednictvím objednávkového formuláře E-shopu dostupného v Aplikaci Provozovatele a/nebo prostřednictvím Webové stránky Provozovatele.

4.3 Pro objednání Zboží prostřednictvím E-shopu a/nebo Webové stránky vyplní Uživatel objednávkový formulář v Rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží" Uživatel do elektronického nákupního košíku);

  • Platební metodě určené Uživatelem;

  • údaje o požadovaném způsobu doručení Zboží.

4.4 Před zasláním Objednávky je Uživateli umožněno zkontrolovat a/nebo měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a/nebo opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Uživatel Provozovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku". Údaje uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

4.5 Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například e-mailem a/nebo telefonicky).

4.6 Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), která je Uživateli zaslána Provozovatelem elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

4.7 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Provozovateli.

4.8 Kupní smlouva se sjednává na dobu určitou; platnost a účinnost Kupní smlouvy zaniká splněním jejího účelu, jímž je vydání předmětu Kupní smlouvy po splnění podmínek Kupní smlouvy a zaplacení Kupní ceny.

4.9 Kupní smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody Provozovatele a Uživatele.

4.10 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy s Provozovatelem. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy dle VOP (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

V. Kupní cena a platební podmínky

5.1 Všechny Kupní ceny uvedené v Rozhraní jsou smluvní a jsou uvedeny s DPH.

5.2 Kupní cenu dle Kupní smlouvy lze Provozovateli uhradit prostřednictvím Platební metody určené Uživatelem.

5.3 Případné slevy z Kupní ceny Zboží poskytnuté Provozovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat.

5.4 Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Uživatel obdrží daňový doklad – fakturu po uhrazení Kupní ceny v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Uživatel souhlasí s vystavením a zasíláním elektronických daňových dokladů – faktur dle tohoto bodu 5.4 VOP.

5.5 Vlastnické právo ke Zboží nabývá Uživatel dnem převzetí Zboží od Provozovatele.

VI. Zboží upravené podle přání Uživatele

6.1 Jedná-li se o speciální Zboží na dodávku upravené podle přání Uživatele, nebo o Zboží, které není v rozhodné době na skladě Provozovatele, Provozovatel Uživateli potvrdí e-mailem Kupní cenu Zboží a termín jeho dodání.

6.2 Provozovatel je povinen předem Uživatele seznámit se skutečností, že jde o speciální Zboží na dodávku upravené dle přání Uživatele. K uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem plnění je takovéto Zboží, dojde teprve v okamžiku dodatečného souhlasu Uživatele s takovýmto plněním.

VII. Dodací podmínky

7.1 Zboží bude Uživateli dodáno zasláním Zboží přepravní službou na místo určené Uživatelem v Objednávce.

7.2 Neurčí-li Uživatel způsob doručení Zboží, určuje jej Provozovatel, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Uživatele, nese Uživatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3 Je-li Provozovatel podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Uživatelem v Objednávce, je Uživatel povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Uživatel Zboží při dodání, je Provozovatel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč nebo je Provozovatel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

7.4 V případě, že je z důvodů na straně Uživatele nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Uživatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5 Při převzetí Zboží od přepravce je Uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Uživatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Uživatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušen. Zjistí-li Uživatel porušení obalů Zboží až po převzetí Zboží, vyplní Uživatel „Zápis o poškození zásilky“ a tento neprodleně (nejpozději však do 24 hodin od okamžiku převzetí Zboží) zašle Provozovateli na e-mailovou adresu dle bodu 1.8 VOP.

CZ
CZ